“Khúc xạ” của thông tin

Trong vật lý người ta chứng minh rằng ánh sáng đi qua các môi trường khác nhau thì sẽ bị bẻ cong vì thay đổi chiếc suất quang khác nhau, người ta gọi đó là khúc xạ anh sáng. Vậy thì nó liên quan gì đến thông tin? Thực ra hai vấn đề không có... Continue Reading →

Bạn không cần phải….

Bạn không cần phải kể cho bất kỳ ai nghe về thất bại của bạn, vì có thể nó sẽ củng cố cho lập luận của những kẻ tọc mạch về bạn là họ đã đúng. Bạn cũng không nên kể cho ai nghe thành công của bạn, vì có thể họ sẽ không bao... Continue Reading →

Create a free website or blog at WordPress.com.

Up ↑