Tham nhũng, tham ô…. các kiểu

Tham nhũng, tham ô theo Wikipedia "Theo Tổ chức Minh bạch Quốc tế (Transparency International - TI), tham nhũng là lợi dụng quyền hành để gây phiền hà, khó khăn và lấy của dân. Tham ô là hành vi lợi dụng quyền hành để lấy cắp của công. Tham nhũng và tham ô là một... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑