5 điều xấu nhất thế gian, tuy nhiên lại nhiều người mắc phải

Điều xấu thứ nhất: “Hại người lợi mình”. Người hại người khác để làm lợi cho mình thì đó là một người xấu, người này sẽ không gặp được may mắn. Điều xấu thứ hai: “Khinh già, trọng trẻ là gia đình xấu”. Người già bỏ mặc không chăm, không quan tâm, không phụng dưỡng... Continue Reading →

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑