About

Đây là trang blog cá nhân của hoanghiepktv bên cạnh trang web kỹ thuật http://www.engisv.com/ của mình, trang blog này thể hiện tâm tư, tình cảm, cảm nghĩ, nguyện vọng và nhiều nhiều thứ khác của hoanghiepktv.

Quan điểm của tôi là dù đúng hay sai thì mình phải có suy nghĩ và ý kiến riêng, dù đúng dù sai… đúng thì tốt, sai thì sửa… chỉ có nói ra mới biết mình đúng hay sai.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: